Është caktuar masa e paraburgimit kundër dy të pandehurve A.B dhe L.L për veprën penale Marrja e ryshfetit

Është caktuar masa e paraburgimit kundër dy të pandehurve A.B dhe L.L për veprën penale Marrja e ryshfetit

Prishtinë 01 korrik 2021 – Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti i Krimeve të Rënda ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurve A.B. dhe L.L. për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale Marrja e ryshfetit nga neni 421 par.1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Gjyqtarja e procedurës paraprake kërkesën e prokurorit të shtetit për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurve A.B. dhe L.L e ka aprovuar si të bazuar dhe të njëjtve iu ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej një (1) muaji për secilin veç e veç, në bazë të nenit 187 par 1 nen par. 1.1 dhe 1.2 pika 1.2.1 dhe 1.2.3 të KPPRK-së.

Ekziston dyshimi i bazuar se i pandehurit A.B. dhe L.L në cilësinë e personave zyrtar kanë kryer në bashkëkryerje kryer veprën penale Marrja e ryshfetit nga neni 421 par.1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Kundër këtij aktvendimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës.