Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykimin kundër të akuzuarit R.S për veprën penale të Kanosjes

Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykimin kundër të akuzuarit R.S për veprën penale të Kanosjes

Prishtinë, 08 gusht 2023 – Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti i Përgjithshëm – Divizioni Penal ka shpallur aktgjykimin kundër të akuzuarit R.S, për shkak të veprës penale Kanosja nga neni 181 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

I akuzuari  R.S është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 4 (katër) muaj, i cili dënim me pëlqimin e të akuzuarit i zëvendësohet me dënim me gjobë, në shumën prej 2.000.oo ( dy mijë) euro. I akuzuari dënimin me gjobë mund ta paguaj brenda afatit prej 15 ditësh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

Me datë 15.12.2022 në Prishtinë, pasi i dëmtuari A.H – Deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, kishte postuar në profilin e tij në rrjetit social Facebook, mendimin e tij për zhvillimet politike në vend, i akuzuari R.S, me qëllim të frikësimit, e përmes llogarisë së tij personale në rrjetin social Facebook, i kishte shkruar koment që lidhet me punën apo me pozitën e të dëmtuarit dhe e kishte kanosur, e që tek i dëmtuari kishte shkaktuar ndjenjën e ankthit, frikës dhe pasigurisë për jetën .

Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës, përmes