Gjykata Themelore Prishtinë ka caktuar masën e sigurisë në çështjen penale kundër pesë të pandehurve

Gjykata Themelore Prishtinë  ka caktuar masën e sigurisë në çështjen penale kundër pesë  të pandehurve

Prishtinë, 16 maj 2023 – Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti Special ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës për caktimin e masës së paraburgimit në çështjen penale kundër të pandehurve E.B, L.B, B.V, A.S dhe A.H për shkak të veprave penale Shtytja për kryerjen e veprave terroriste nga neni 134 lidhur me nenin 31 dhe për veprën penale Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve nga neni 366 paragrafi 1 lidhur me paragrafin 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Gjyqtari i Procedurës Paraprake kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës  për caktimin e masës së paraburgimit  kundër të pandehurve E.B, L.B, B.V, A.S dhe A.H e ka aprovuar dhe të njëjtëve  iu ka  caktuar  masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji, për secilin.  Paraburgimi iu është caktuar në harmoni me nenin 184 paragrafi 1, pika 1.1 si  dhe 1.2.1, 1.2.2 dhe 1.2.3 të KPPRK-së.

Kundër këtij aktvendimi, palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë.