Gjykata ka caktuar masën e paraburgimit kundër tetë të pandehurve për veprën penale pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal

Gjykata ka caktuar  masën  e  paraburgimit  kundër  tetë të pandehurve për veprën penale pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal

Prishtinë, 14 nëntor 2020 – Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti Special ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Speciale te Republikës së Kosovës, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurve A.K për shkak të veprës penale pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 277 paragrafi 2 i KPRK-së, lidhur me veprën…

Prishtinë, 14 nëntor 2020 – Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti Special ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Speciale te Republikës së Kosovës, për caktimin e masës së paraburgimit kundër të pandehurve A.K për shkak të veprës penale pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 277 paragrafi 2 i KPRK-së, lidhur me veprën penale mashtrim nga neni 323 paragrafi 4 të KPRK-së dhe të pandehurve L.B, K.B, F.G, A.S, E.Z, H.K dhe L.B për shkak të veprës penale pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 277 paragrafi 1 të KPRK-së, lidhur me veprën penale mashtrim nga neni 323 paragrafi 4 i KPRK-së.

Të pandehurve A.K, L.B, K.B, F.G, A.S, E.Z, H.K dhe L.B iu është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji për secilin veç e veç,  pasi që Gjykata ka konstatuar se janë përmbushur kriteret në bazë të nenit 187 paragrafi 1 nën paragrafi 1.1 e 1.2 pika 1.2.1, 1.2.2 dhe 1.2.3 e KPPRK, për shkak të dyshimit të bazuar se të pandehurit kanë kryer veprat penale si më lartë.

Gjykata ka vlerësuar se ekzistojnë arsyet ligjore për caktimin e paraburgimit, pasi që në rastin konkret hetimi është në fazën fillestare dhe lënia në liri e të pandehurve paraqet rrezik real, se të njëjtit mund të shmangen nga ndjekja penale dhe të ndikojnë në dëshmitarë, kjo vepër është kryer përmes krimit kompjuterik dhe me qëndrimin në liri ekziston rreziku se të pandehurit përmes platformave të ndikojnë në dëshmi, duke shkatërruar ato apo ndikuar në to. 

Palët kanë të drejtën e ankesës  kundër këtij vendimi në Gjykatën e Apelit të Kosovës.