Vërtetohet vendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë për konfiskim të pasurisë së përfituar nga kryerja e veprës penale në shumën prej 946,820.84 eurove

Vërtetohet vendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë për konfiskim të pasurisë së përfituar nga kryerja e veprës penale në shumën prej 946,820.84 eurove

Është vërtetuar Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë -Departamenti për Krime të Rënda për të akuzuarit F.S dhe M.S ku dy të akuzuarve ju konfiskohen sendet (pasuria) si rezultat i përfitimit nga kryerja e veprës penale dhe atë  në shumë në vlerë prej 946,820.84 euro. Gjykata e Apelit të Kosovës ua ka vërtetuar dënimet me…

Është vërtetuar Aktgjykimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë -Departamenti për Krime të Rënda për të akuzuarit F.S dhe M.S ku dy të akuzuarve ju konfiskohen sendet (pasuria) si rezultat i përfitimit nga kryerja e veprës penale dhe atë  në shumë në vlerë prej 946,820.84 euro.

Gjykata e Apelit të Kosovës ua ka vërtetuar dënimet me burgim të akuzuarve F.S. dhe M.S, po ashtu është vërtetuar edhe dënimi plotësues i shqiptuar nga ana Gjykatës Themelore në Prishtinë, konfiskimi i sendeve të përfituara nga kryerja e kësaj vepre penale.